تدریس بالینی مبتنی بر هوش هیجانی
(هوش هیجانی)

 برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید

کارگاه توانمند سازی اساتید: تدریس بالینی مبتنی بر هوش هیجانی


برای ورود به این درس باید کلید ثبت‌نام را وارد نمائید