یکشنبه، 06 اسفند 1396
Elearn
زمان آزمون درس تنظيم خانواده
از مدير سامانه در شنبه، 27 آبان 1391، 01:05 PM
 

آزمون درس تنظيم خانواده، بصورت حضوري در تاريخ 3/11/91 ساعت 8 صبح در محل دانشكده پرستاري و مامائي برگزار خواهد شد.

دانشجويان گرامي براي آشنائي بيشتر شما با امتحان درس و ارزيابي ميزان فراگيري مطلب، نمونه آزمون درس باز شده است و شما 5 بار تا پايان دوره  فرصت داريد در صورت تمايل، نمونه آزمون را بگذرانيد.